Прием в ДГ "Европейчета"

Приемът в ДГ "Европейчета" се извършва съгладно Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от общинските детски градини в Община Враца / приета с решение №494/23.05.2017г. на Общински съвет-Враца /

Пълния текст на Наредбата можете да изтеглите от тук - http://www.vratza.bg/?category=3&sub=10

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

СЪГЛАСНО ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА № 3/ 05.02.2007 Г. НА МЗ ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния му лекар;

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта;

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.