За нас

За нас

Детска градина „Европейчета “ е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от три годишна възраст до постъпването им в първи клас. Организацията на предучилищното образование е целодневна.  Намира в централната част на град Враца,  на улица „Кетхудов” № 14. Посещава се от 156 деца, разпределени в 6 групи. 

В ДГ “Европейчета” се стремим да възпитаваме любознателност и да осигурим обучение, което насърчава максимално проявлението и развитието на способностите на всяко дете.

Осигуряваме педагогическо взаимодействие, гарантиращо организирано и системно развитие, чрез обучение, практически дейности и игри за достигане на качествена училищна готовност.

Чрез основни и допълнителни форми на работа нашите деца имат възможност да получат умения и компетентности по български език и литература, математика, околен свят, изкуства, физкултурни дейности , определени от Държавни образователни стандарти.

Ученето при нас е забавление!

ДГ“Европейчета” учи децата да развиват своя потенциал  по посока на самостоятелност, творчески изяви, социални и комуникативни компетентности; да формират ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност, уважение към другите. Включваме и обучение в модели по правата на детето и гражданско образование, което дава отговори на най-сложните и трудни детски въпроси: Какъв съм аз? Аз и другите. Какво е семейство? Какво е дом? 

В своята работа се позоваваме на добрите български традиции, на новостите в световната детска педагогика и психология, на идеите за самоценността на детството и за развитието на детето като избор и многообразие от възможности.

С цел даване повече възможности за развитие и самоизява ДГ “Европейчета” предлага и допълнителни педагогически услуги по:

  • народни, класически и модерни танци

  • приложно изкуство и вокално пеене

  • спорт

В ДГ  “Европейчета” се осъществява и ранно чуждоезиково обучение съобразено с възрастта на децата и с изискванията за съвременно чуждоезиково обучение.

Разработваме образователни ситуации по програмата "Джуниър Ачийвмънт България" с 5 - 6 годишните деца като  възможност за развитие на предприемаческа култура от най-ранна възраст.

Основен елемент от дейността на ДГ "Европейчета" е сътрудничеството с родителската общност.  То се превръща в център за срещи между деца, родители, учители. 

 В годините ДГ "Европейчета" се е превърнала в предпочитано и любимо място на децата, където те намират много топлина, знания и приятелство.