Добри педагогически практики

Добри педагогически практики

Тема: "STEM концепцията и нейното приложение в работата с деца със СОП в малки групи"

Реализирали: Виолина Цолова - главен учител, Дочка Данова - старши учител, Ралица Георгиева - логопед и ресурсен учител

Съвременното предучилищно образование се характеризира със своя демократичен и хуманен характер, където отношението към детето е мерило за цивилизованост на обществото. Мисията ни бе чрез организиране STEM образователна среда и използване на Монтесори материали така да структурираме пространството за дейности, познание, общуване и творчество, че то да бъде желано и значимо за децата с необходимост от допълнителна подкрепа от Монтесори група „Том и Джери“ в ДГ“Еропейчета„ град Враца.

Всяко дете на тази възраст се нуждае от специална подкрепа ,индивидуална насочена помощ, конкретно ориентирано към собствените усилия, поощрения. Иска да се радва на своята свобода, да избира да печели приятелства, да се подчинява на своя собствен биологичен ритъм. Изхождайки от това, като основно форма на взаимодействие използвахме педагогическата ситуация.

Фокусирахме се върху предоставянето на възможност за интегриране на децата в групата включване в изследователската дейност както и осигуряване на модели за подражание. Учителите работеха в сътрудничество с колеги ресурсни учители, логопед при планирането и реализирането на дейностите с децата в детската група.

На децата предоставихме допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща психологическа среда за развитие на способностите и уменията им. Включването в  екипната работа на децата с допълнителна подкрепа бе насочена към индивидуализиране на дейностите за подкрепа и цялостна грижа към тях в процеса на педагогическата практика. Връзките и отношенията, които се изградиха в процеса на екипната работа, оказаха влияние върху увереността и стремежа към развитие на индивидуалния опит и поведение на децата.

Дейностите STEM осигуриха на децата естествена среда за сътрудничество и комуникация. В процеса на работа те обсъждаха различни стратегии и предложения, експериментираха и творяха

Чрез този подход детето учи активно да наблюдава и изследва експериментира и обяснява ,а не просто запомня и възпроизвежда информация. Уменията придобити чрез STEM осигуряват на децата стабилна основа за успех, както в детската градина така и в живота.

При реализирането на дейностите STEM в тази педагогическа ситуация постигнахме:

Формирахме социални умения за общуване в процеса на експерименталната и практическата дейност в малки групи и включване на деца със СОП;

Разширихме знанията на децата чрез преживяване и творческо приложение на наученото;

Формирахме позитивно отношение към техниката и технологиите и нагласи за участие в екипни форми на работа;

Насърчихме интереса към науката.

Формирахме на толерантност у всички участници в образователния процес в групата, разбиране, приемане.

Представената педагогическа ситуация е излъчвана на живо в онлайн среда при проявен интерес от петдесет специалисти, учители и директори в сферата на образованието от област Враца.

Методическата рамка на педагогическата ситуация е предварително обсъдена и съгласувана със съответните специалисти РУО-Враца и Община Враца.

Съвременното предучилищно образование се характеризира със своя демократичен и хуманен характер, където отношението към детето е мерило за цивилизованост на обществото. Мисията ни бе чрез организиране STEM образователна среда и използване на Монтесори материали така да структурираме пространството за дейности, познание, общуване и творчество, че то да бъде желано и значимо за децата с необходимост от допълнителна подкрепа от Монтесори група „Том и Джери“ в ДГ“Еропейчета„ град Враца.

Всяко дете на тази възраст се нуждае от специална подкрепа ,индивидуална насочена помощ, конкретно ориентирано към собствените усилия, поощрения. Иска да се радва на своята свобода, да избира да печели приятелства, да се подчинява на своя собствен биологичен ритъм. Изхождайки от това, като основно форма на взаимодействие използвахме педагогическата ситуация.

Фокусирахме се върху предоставянето на възможност за интегриране на децата в групата включване в изследователската дейност както и осигуряване на модели за подражание. Учителите работеха в сътрудничество с колеги ресурсни учители, логопед при планирането и реализирането на дейностите с децата в детската група.

На децата предоставихме допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща психологическа среда за развитие на способностите и уменията им. Включването в  екипната работа на децата с допълнителна подкрепа бе насочена към индивидуализиране на дейностите за подкрепа и цялостна грижа към тях в процеса на педагогическата практика. Връзките и отношенията, които се изградиха в процеса на екипната работа, оказаха влияние върху увереността и стремежа към развитие на индивидуалния опит и поведение на децата.

Дейностите STEM осигуриха на децата естествена среда за сътрудничество и комуникация. В процеса на работа те обсъждаха различни стратегии и предложения, експериментираха и творяха

Чрез този подход детето учи активно да наблюдава и изследва експериментира и обяснява ,а не просто запомня и възпроизвежда информация. Уменията придобити чрез STEM осигуряват на децата стабилна основа за успех, както в детската градина така и в живота.

При реализирането на дейностите STEM в тази педагогическа ситуация постигнахме:

Формирахме социални умения за общуване в процеса на експерименталната и практическата дейност в малки групи и включване на деца със СОП;

Разширихме знанията на децата чрез преживяване и творческо приложение на наученото;

Формирахме позитивно отношение към техниката и технологиите и нагласи за участие в екипни форми на работа;

Насърчихме интереса към науката.

Формирахме на толерантност у всички участници в образователния процес в групата, разбиране, приемане.

Представената педагогическа ситуация е излъчвана на живо в онлайн среда при проявен интерес от петдесет специалисти, учители и директори в сферата на образованието от област Враца.

Методическата рамка на педагогическата ситуация е предварително обсъдена и съгласувана със съответните специалисти РУО-Враца и Община Враца.v

Съвременното предучилищно образование се характеризира със своя демократичен и хуманен характер, където отношението към детето е мерило за цивилизованост на обществото. Мисията ни бе чрез организиране STEM образователна среда и използване на Монтесори материали така да структурираме пространството за дейности, познание, общуване и творчество, че то да бъде желано и значимо за децата с необходимост от допълнителна подкрепа от Монтесори група „Том и Джери“ в ДГ“Еропейчета„ град Враца.

Всяко дете на тази възраст се нуждае от специална подкрепа ,индивидуална насочена помощ, конкретно ориентирано към собствените усилия, поощрения. Иска да се радва на своята свобода, да избира да печели приятелства, да се подчинява на своя собствен биологичен ритъм. Изхождайки от това, като основно форма на взаимодействие използвахме педагогическата ситуация.

Фокусирахме се върху предоставянето на възможност за интегриране на децата в групата включване в изследователската дейност както и осигуряване на модели за подражание. Учителите работеха в сътрудничество с колеги ресурсни учители, логопед при планирането и реализирането на дейностите с децата в детската група.

На децата предоставихме допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща психологическа среда за развитие на способностите и уменията им. Включването в  екипната работа на децата с допълнителна подкрепа бе насочена към индивидуализиране на дейностите за подкрепа и цялостна грижа към тях в процеса на педагогическата практика. Връзките и отношенията, които се изградиха в процеса на екипната работа, оказаха влияние върху увереността и стремежа към развитие на индивидуалния опит и поведение на децата.

Дейностите STEM осигуриха на децата естествена среда за сътрудничество и комуникация. В процеса на работа те обсъждаха различни стратегии и предложения, експериментираха и творяха

Чрез този подход детето учи активно да наблюдава и изследва експериментира и обяснява ,а не просто запомня и възпроизвежда информация. Уменията придобити чрез STEM осигуряват на децата стабилна основа за успех, както в детската градина така и в живота.

При реализирането на дейностите STEM в тази педагогическа ситуация постигнахме:

Формирахме социални умения за общуване в процеса на експерименталната и практическата дейност в малки групи и включване на деца със СОП;

Разширихме знанията на децата чрез преживяване и творческо приложение на наученото;

Формирахме позитивно отношение към техниката и технологиите и нагласи за участие в екипни форми на работа;

Насърчихме интереса към науката.

Формирахме на толерантност у всички участници в образователния процес в групата, разбиране, приемане.

Представената педагогическа ситуация е излъчвана на живо в онлайн среда при проявен интерес от петдесет специалисти, учители и директори в сферата на образованието от област Враца.

Методическата рамка на педагогическата ситуация е предварително обсъдена и съгласувана със съответните специалисти РУО-Враца и Община Враца.

Съвременното предучилищно образование се характеризира със своя демократичен и хуманен характер, където отношението към детето е мерило за цивилизованост на обществото. Мисията ни бе чрез организиране STEM образователна среда и използване на Монтесори материали така да структурираме пространството за дейности, познание, общуване и творчество, че то да бъде желано и значимо за децата с необходимост от допълнителна подкрепа от Монтесори група „Том и Джери“ в ДГ“Еропейчета„ град Враца.

Всяко дете на тази възраст се нуждае от специална подкрепа ,индивидуална насочена помощ, конкретно ориентирано към собствените усилия, поощрения. Иска да се радва на своята свобода, да избира да печели приятелства, да се подчинява на своя собствен биологичен ритъм. Изхождайки от това, като основно форма на взаимодействие използвахме педагогическата ситуация.

Фокусирахме се върху предоставянето на възможност за интегриране на децата в групата включване в изследователската дейност както и осигуряване на модели за подражание. Учителите работеха в сътрудничество с колеги ресурсни учители, логопед при планирането и реализирането на дейностите с децата в детската група.

На децата предоставихме допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща психологическа среда за развитие на способностите и уменията им. Включването в  екипната работа на децата с допълнителна подкрепа бе насочена към индивидуализиране на дейностите за подкрепа и цялостна грижа към тях в процеса на педагогическата практика. Връзките и отношенията, които се изградиха в процеса на екипната работа, оказаха влияние върху увереността и стремежа към развитие на индивидуалния опит и поведение на децата.

Дейностите STEM осигуриха на децата естествена среда за сътрудничество и комуникация. В процеса на работа те обсъждаха различни стратегии и предложения, експериментираха и творяха

Чрез този подход детето учи активно да наблюдава и изследва експериментира и обяснява ,а не просто запомня и възпроизвежда информация. Уменията придобити чрез STEM осигуряват на децата стабилна основа за успех, както в детската градина така и в живота.

При реализирането на дейностите STEM в тази педагогическа ситуация постигнахме:

Формирахме социални умения за общуване в процеса на експерименталната и практическата дейност в малки групи и включване на деца със СОП;

Разширихме знанията на децата чрез преживяване и творческо приложение на наученото;

Формирахме позитивно отношение към техниката и технологиите и нагласи за участие в екипни форми на работа;

Насърчихме интереса към науката.

Формирахме на толерантност у всички участници в образователния процес в групата, разбиране, приемане.

Представената педагогическа ситуация е излъчвана на живо в онлайн среда при проявен интерес от петдесет специалисти, учители и директори в сферата на образованието от област Враца.

Методическата рамка на педагогическата ситуация е предварително обсъдена и съгласувана със съответните специалисти РУО-Враца и Община Враца.

Съвременното предучилищно образование се характеризира със своя демократичен и хуманен характер, където отношението към детето е мерило за цивилизованост на обществото. Мисията ни бе чрез организиране STEM образователна среда и използване на Монтесори материали така да структурираме пространството за дейности, познание, общуване и творчество, че то да бъде желано и значимо за децата с необходимост от допълнителна подкрепа от Монтесори група „Том и Джери“ в ДГ“Еропейчета„ град Враца.

Всяко дете на тази възраст се нуждае от специална подкрепа ,индивидуална насочена помощ, конкретно ориентирано към собствените усилия, поощрения. Иска да се радва на своята свобода, да избира да печели приятелства, да се подчинява на своя собствен биологичен ритъм. Изхождайки от това, като основно форма на взаимодействие използвахме педагогическата ситуация.

Фокусирахме се върху предоставянето на възможност за интегриране на децата в групата включване в изследователската дейност както и осигуряване на модели за подражание. Учителите работеха в сътрудничество с колеги ресурсни учители, логопед при планирането и реализирането на дейностите с децата в детската група.

На децата предоставихме допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща психологическа среда за развитие на способностите и уменията им. Включването в  екипната работа на децата с допълнителна подкрепа бе насочена към индивидуализиране на дейностите за подкрепа и цялостна грижа към тях в процеса на педагогическата практика. Връзките и отношенията, които се изградиха в процеса на екипната работа, оказаха влияние върху увереността и стремежа към развитие на индивидуалния опит и поведение на децата.

Дейностите STEM осигуриха на децата естествена среда за сътрудничество и комуникация. В процеса на работа те обсъждаха различни стратегии и предложения, експериментираха и творяха

Чрез този подход детето учи активно да наблюдава и изследва експериментира и обяснява ,а не просто запомня и възпроизвежда информация. Уменията придобити чрез STEM осигуряват на децата стабилна основа за успех, както в детската градина така и в живота.

При реализирането на дейностите STEM в тази педагогическа ситуация постигнахме:

Формирахме социални умения за общуване в процеса на експерименталната и практическата дейност в малки групи и включване на деца със СОП;

Разширихме знанията на децата чрез преживяване и творческо приложение на наученото;

Формирахме позитивно отношение към техниката и технологиите и нагласи за участие в екипни форми на работа;

Насърчихме интереса към науката.

Формирахме на толерантност у всички участници в образователния процес в групата, разбиране, приемане.

Представената педагогическа ситуация е излъчвана на живо в онлайн среда при проявен интерес от петдесет специалисти, учители и директори в сферата на образованието от област Враца.

Методическата рамка на педагогическата ситуация е предварително обсъдена и съгласувана със съответните специалисти РУО-Враца и Община Враца.