Обществен съвет

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ е орган за подпомагане развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението й.Създава се към всяка детска градина.В състава задължително се включва представител на финансиращия орган и най - малко трима представители на родителите.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ са:

 • Одобрява стратегия за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й.
 • Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за приобщаване на децата от уязвими групи.
 • Прилага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на инспектиране на детската градина.
 • Дава становище за разпределение на бюджета по дейности, за размера на капиталовите разходи и за отчета за изпълнението му.
 • Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина.
 • Съгласува годишен комплексен план, както и избраните от учителите учебни комплекти, предоставени за безвъзмездно ползване.
 • Участва със свои представители в комисия за атестиране на директора при условия и по реда на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 • Сигнализира контролните органи при установяване на нарушения на нормативните актове, свързани с дейността на детската градина.
 • Участва при разработване етични правила на детската градина.

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕВРОПЕЙЧЕТА" - ВРАЦА

 • ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИХАЕЛА МИЦЕВА
 • ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН : СИЛВИЯ КОШЕРСКА
 • ЧЛЕНОВЕ: АДЕЛИНА ДИМИТРОВА, ДЕСИСЛАВА ТРИНКОВА, МАРГАРИТА ЛЮБЕНОВА
 • РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:НИНА БОРИСЛАВОВА, НАДЕЖДА ТОДОРОВА

Модел за обществен съвет

Кратка информация за събитието/събранието. Кратка информация за събитието/събранието. Кратка информация за събитието/събранието. Кратка информация за събитието/събранието. Кратка информация за събитието/събранието. Кратка информация за събитието/събранието. Кратка информация за събитието/събранието. Кратка информация за събитието/събранието. Кратка информация за събитието/събранието. Кратка информация за събитието/събранието. Кратка информация за събитието/събранието.

Научи повече

Резултати от избора на обществен съвет към ДГ "Име на детското заведение"

Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст.

Научи повече