Обществен съвет

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ е орган за подпомагане развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението й.Създава се към всяка детска градина.В състава задължително се включва представител на финансиращия орган и най - малко трима представители на родителите.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ са:

 • Одобрява стратегия за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й.
 • Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за приобщаване на децата от уязвими групи.
 • Прилага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на инспектиране на детската градина.
 • Дава становище за разпределение на бюджета по дейности, за размера на капиталовите разходи и за отчета за изпълнението му.
 • Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина.
 • Съгласува годишен комплексен план, както и избраните от учителите учебни комплекти, предоставени за безвъзмездно ползване.
 • Участва със свои представители в комисия за атестиране на директора при условия и по реда на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 • Сигнализира контролните органи при установяване на нарушения на нормативните актове, свързани с дейността на детската градина.
 • Участва при разработване етични правила на детската градина.

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕВРОПЕЙЧЕТА" - ВРАЦА

 • ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИХАЕЛА МИЦЕВА
 • ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН : СИЛВИЯ КОШЕРСКА
 • ЧЛЕНОВЕ: АДЕЛИНА ДИМИТРОВА, ДЕСИСЛАВА ТРИНКОВА, МАРГАРИТА ЛЮБЕНОВА
 • РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:НИНА БОРИСЛАВОВА, НАДЕЖДА ТОДОРОВА