Проект за обучение и подготовка за училище на деца от предучилищна възраст

Проект за обучение и подготовка за училище на деца от предучилищна възраст

Проект за обучение и подготовка за училище на деца от предучилищна възраст

01.11.2017

По Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование”, в детската градина „Европейчета”, II база, с. Девене стартира Проект за обучение и подготовка за училище на деца от предучилищна възраст.

Основни цели на проекта са:

1. Да се постави началото на изграждането на успешен модел за повишаване на качеството на задължителното предучилищно образование в с. Девене и за образователна интеграция на ромските деца в детската градина.

2. Улесняване на достъпа и засилване на мотивацията за активно

включване в образователния процес на деца от предучилищна възраст.

3. Осигуряването на педагогическа подкрепа чрез допълнително обучение по български език и литература с цел повишаване степента на владеене на българския език и достигане на училищна готовност.    

Очаквани резултати:                                                                  

1. Овладяване на устната свързана реч, граматически правилна реч, звукова

култура, обогатяване на речника и подготовката за четене и писане.

2.  Стимулиране на мотивация в овладяване на българския език и редовно посещаване на предучилищна група, чрез прилагане на максимално ефективни форми.

3. Интеграция в образователната система на децата.

4. Повишаване интересът у децата към учебния процес и заинтересоваността у децата и родителите от ромската общност към нуждата от образованост. Повишаване степента на редовна посещаемост от страна на ромските деца в детската градина.

5. Създаване на добра основа и условия за продължаване на тези занимания с децата в училище като инструмент за тяхното задържане и повишаване на интереса им към учебния процес.